English version below
[PL] Global Game Jam to coroczny hackathon polegający na stworzeniu gry w 48 godzin. Technologia nie ma większego znaczenia, do tego stopnia, że dozwolone jest również tworzenie gier planszowych. Jedynym ograniczeniem jest czas i ewentualnie zmieniający się z każdą edycją motyw przewodni.

Co roku, pod koniec stycznia w różnych miejscach na świecie zbierają się grupki ludzi, którzy chcą zrobić grę w ramach tej inicjatywy. Organizacja leży po stronie lokalnych wolontariuszy. Każdy może zorganizować swój własny jam i zgłosić go do globalnego wydarzenia.

01

Dziś opowiem Wam, dlaczego wydarzenia pokroju Global Game Jam są dobre dla niezmotywowanych twórców, którzy chcieliby zrobić grę, ale nie bardzo im się chce.

MOTYW PRZEWODNI

Napisałam, że zmieniający się motyw może być „ewentualnym ograniczeniem”, ponieważ z mojej perspektywy jest dokładnie odwrotnie. Dla jednych stworzenie gry na podany temat może być trudne, ale gdybyśmy próbowali sami wymyślić atrakcyjny motyw przewodni, mogłoby okazać się, że utkniemy już na tym wstępnym etapie. Aby podjąć działanie musimy mieć sprecyzowany cel, to dobrze, że nie musimy podczas tego hackatonu skupiać się na wymyślaniu samego celu. Możemy natomiast prawie od razu przejść do planowania działania.

02

OGRANICZONY CZAS

A planowanie jest tu niezwykle istotne, bo przecież mamy ograniczony czas. Ale i to okazuje się bardzo skuteczną motywacją do działania. Problemem może być właściwe oszacowanie zakresu pracy – sama zmagałam się z tym podczas poprzednich edycji Global Game Jam. W końcu udało się zaplanować na tyle zwięzły projekt, by ukończenie go w dwie doby okazało się realne. W przypadku tego typu maratonów należy skupić się na sednie i zrezygnować z wszystkich wodotrysków. Zawsze można dodać je później, jeśli wystarczy czasu.

03

ELEMENT WSPÓŁZAWODNICTWA

Global Game Jam jest czymś w rodzaju konkursu. Lokalnie może być nawet kilkoma konkursami z atrakcyjnymi nagrodami – wszystko zależy od miejscowych organizatorów i sponsorów. Gdyby jednak nie było żadnych nagród, to nadal przy takiej liczbie uczestników, jaka bierze udział w wydarzeniu co roku, mamy poczucie rywalizacji.

RANGA WYDARZENIA

Rywalizacja, o której pisałam powyżej zyskuje na mocy, ponieważ zasięg i znaczenie Global Game Jam z każdym rokiem wzrasta. Możliwość zmierzenia się z twórcami z całego świata i zainteresowanie znaczących firm z branży sprawia, że zmagania stają się jeszcze bardziej ekscytujące.

EMOCJE

A skoro już piszę o emocjach: ekscytacja, pasja, pozytywna energia wśród uczestników… każdemu, kto zdecyduje się wziąć udział w Global Game Jam w końcu udzielą się te emocje, a z pozytywnym nastawieniem już nic nie stanie na przeszkodzie do stworzenia gry.

W taki oto sposób, w 48 godzin, w gronie pozytywnie nastawionych ludzi można stworzyć kompletną grę. Warto spróbować.
Na koniec zapraszam Was do rzucenia okiem na grę, którą stworzyliśmy w naszym dwuosobowym zespole w ramach tegorocznej edycji Global Game Jam – Ritual Duel.

04


[EN] Global Game Jam is an annual hackathon, where the goal is to create a game in 48 hours. The technology doesn’t matter, you can create even a board game. The only limit is the time and for some people the theme – different in every edition.
Every year, in the end of January, in various locations around the whole world, people gather in groups with one goal in mind – they want to make a game. Local volunteers organize small events under the name of Global Game Jam. Anyone can organize his or her own jam and register it to the global event.

01

Today I will tell you why events like the Global Game Jam are good for developers and designers who want to make a game, but they are not motivated enough.

THE THEME

I wrote that the theme could be a limitation to some people, but from my point of view it’s exactly the opposite. For some, creating a game on a given topic can be difficult, but if they try to come up with an attractive theme, they could stuck. To start the action, we have to define a goal. I think it’s good that we don’t have to set the goal during this hackathon and we can focus on reaching it right away.

02

LIMITED TIME

A planning here is very important, because the time is limited. But it turns out that it can be a very effective motivation too. The main problem is to estimate the scope of work appropriately, but it’s possible to complete the project in two days. We only have to focus on the core and forget for a moment about all unnecessary features. You can always add them later if there will be any time left.

03

COMPETITION

Global Game Jam is kind of a competition. At the local events there can be cool prizes for attendees – everything depends on the local organizers and sponsors. But even if there were no prizes, the number of participants made the whole competition a thing.

THE MEANING OF THE EVENT

The competition, which I wrote about earlier is even stronger, because of the range and significance of the Global Game Jam. The opportunity to compete with game makers from all over the world and the interest from sponsors make this whole event even more exciting.

EMOTIONS

And if we’re speaking about the emotions already: the excitement, the passion and the positive energy coming from participants… well… it’s emotional to anyone who attend the Global Game Jam. And with a positive attitude there is nothing that can stop us to create the game.

That’s why it’s possible to complete the game project in 48 hours – worth to try every year.
At the end I invite you to have a look at the game that we have created in our two-person team in this year’s edition of the Global Game Jam – Ritual Duel.

04
 

Podziel się dobrocią!